Etiqueta: geometria

Etiqueta: geometria

Vectors. Producte escalar i vectorial
14 de febrer de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera els punts A(0,0,1) , B(1,0,-1) , C(0,1,-2) i D(1,2,0) Calcula el mòdul dels vectors $\vec{AB}$ i $\vec{AC}$ $$\vec{AB} = (1,0,-2)$$$$|\vec{AB}| = \sqrt{1^2+0^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$$$$\vec{AC} = (0,1,-3)$$$$|\vec{AC}| = \sqrt{0^2+1^2+(-3)^2}=\sqrt{10}$$ Els vectors $\vec{AB}$ , $\vec{AC}$ i $\vec{AD}$ són linealment independents? $$\vec{AB} = (1,0,-2) , \vec{AC} = (0,1,-3) , \vec{AD} = (1,2,-1)$$$$\left| \begin{array}{ccc}1 & 0 & 2 \\0 &

Read More
Problema sobre recta i pla. Posició relativa, problema mètric
14 de febrer de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considereu la recta $r$ i el pla $\pi$ donats per les equacions següents: $r:~\dfrac{x+1}2=\dfrac{y-2}1=\dfrac{z-1}0\qquad\pi:~x-2y-z=4$$ [a)] Estudieu la posició relativa de la recta i el pla.[b)] En cas que la recta talli al pla, calculeu el punt de tall i l’angle que formen. En cas contrari, calculeu la distància entre la recta i el pla.[c)] Determineu

Read More
Problema sobre les mitjanes d’un triangle
14 de febrer de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

S’anomena mitjana d’un triangle cadascuna de les rectes que passen per un vèrtex del triangle i pel punt mitjà del costat oposat a aquest vèrtex.[a)] Calculeu les equacions de les tres mitjanes del triangle de vèrtexs $A = (−1, 2, 3)$, $B = (3, −4, 1)$ i $C = (1, − 4, 5)$.[b)] Comproveu que

Read More
Sistema d’equacions cotxes de colors
10 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una marca de vehicles ha venut aquest mes cotxes de tres colors: blancs, negres i vermells. El $60$% dels cotxes blancs més el $50$% dels cotxes negres representen el $30$% dels cotxes venuts. El $20$% dels cotxes blancs juntament amb el $60$% dels cotxes negres i el $60$% dels cotxes vermells representen la meitat dels

Read More
Problema Geometria. 2013 – Juny – Opció B – Exercici 4
10 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera els punts $P(2,3,1)$ i $Q(0,1,1)$. a) Troba l’equació del pla $\pi$ respecte del qual $P$ i $Q$ són simètrics. El pla respecte del que $P$ i $Q$ són simètrics contindrà el punt mitjà d’aquests dos i serà perpendicular al vector que els uneix. Siga $M$ el punt mitjà de $P$ i $Q$, $M=\dfrac{P+Q}{2}\hspace{5pt}\Rightarrow\hspace{5pt}M(1,2,1)$ $$\overrightarrow{QP}=(2,2,0)$$

Read More
Exercici de geometria. 2013 – Juny – Opció A – Exercici 4
10 de desembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigui $r$ la recta que passa pel punt $(1,0,0)$ i té com a vector direcció $(a,2a,1)$ i sigui s la recta donada per $$\left\{\begin{array}{lcr}-2x+y & = & -2 \\ -ax+z & = & 0 \end{array}\right.$$ a) Calcula els valors de a per als quals $r$ i $s$ són paral·leles. Comencem escrivint $s$ en la seva

Read More
Problema Juny B2. Selectivitat Illes Balears
6 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

De totes les rectes que passen pel punt $P(0, 2, -1)$, cercau la que talla les rectes d’equacions: $$(x, y, z)=(1, 1, 2)+t(2, -1, 0)\quad (x, y, z)= (0, 1, 1)+s(-3, 1, 2)$$ 1.Haurem de trobar un pla $\pi$ que conté a $P$ i a la recta $s$, necessitarem trobar un punt $S$ de la

Read More
Càlcul angle entre recta i pla
20 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Per calcular l’angle entre una recta i un pla, primer hem de trobar un vector normal del pla i un vector director de la recta. Suposem que tenim la recta r que passa pel punt $P(1, 2, 3)$ i té la direcció del vector $\vec{v} = (2, 1, 1)$, i el pla π que passa

Read More
Càlcul angle entre dos plans
20 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Per calcular l’angle entre dos plans en l’espai, primerament has de trobar el vector normal de cadascun dels plans. A continuació, pots utilitzar la fórmula de l’angle entre dos vectors per trobar l’angle entre els vectors normals. La fórmula de l’angle entre dos vectors és: $$\cos(\theta) = \frac{a \cdot b}{|a| \cdot |b|}$$ On $a$ i

Read More
Càlcul angle entre dues rectes
12 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calcula l’angle que formen les rectes $r$ i $s$, i les equacions són les següents: $$r\equiv\frac{x+2}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-3}{2}; s \equiv \left\{\begin{array}{l } x=4-3t \\y=-2+t \\z=1+t \end{array}\right.$$ Per trobar l’angle entre dues rectes només cal determinar l’angle que formen els vectors directors.Farem servir el producte escalar per determinar l’angle entre dos vectors Vector director

Read More