Mes: febrer de 2023

Mes: febrer de 2023

energia resistència calefactora
28 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Quina quantitat de calor produirà un escalfador d’immersióde $40$ V de resistència interna en un minut, si es connecta a $230$ V? Per calcular la quantitat de calor produïda per un escalfador d’immersió, necessitem saber la potència del dispositiu, que es pot calcular usant la llei d’Ohm: $$ P = \frac{V^2}{R} $$ On P és

Read More
intensitat corrent, resistència i potència
28 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada elèctrica de $60$ W està connectada a $230$ V. Calcula la intensitat del corrent que circula, la resistència del fi lament i el seu consum en una hora. Per calcular la intensitat del corrent que circula per la làmpada elèctrica de 60 W connectada a 230 V, utilitzem la llei d’Ohm: $$I =

Read More
Llei d’Ohm i resistivitat
27 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Amb un fil de constantà de $0.1$ mm de diàmetre es vol construir una resistència de $200$ V. Calcula la longitud que hade tenir el fil. Per calcular la longitud del fil de constantà necessitem conèixer les seves propietats elèctriques. La constantà és una aleació metàl·lica que té una resistivitat elèctrica de $\rho = 49

Read More
Intensitat de corrent
27 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calcula la intensitat de corrent que circula per un circuit si en $4$ h i $30$ min hi han passat $48600\ C$. La intensitat de corrent elèctric es defineix com la quantitat de càrrega que passa per un punt del circuit en una unitat de temps, i es mesura en amperis (A). Podem utilitzar la

Read More
Càlcul del camp elèctric d’una càrrega puntual
27 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Quina és la intensitat de camp elèctric en un punt determinat si una càrrega de $2.5$ mC situada en aquest punt està sotmesa a una força $F = 0.325$ N? La llei de Coulomb estableix que la força electrostàtica entre dues càrregues puntuals és proporcional al producte de les càrregues i inversament proporcional al quadrat

Read More
Q4 Sèrie 5 OPCIÓ A PAU 2008. Selectivitat Catalunya.
26 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una plataforma circular gira, en un pla horitzontal, respecte d’un eix vertical que passa pel seu centre, a una velocitat de $120\pi \ $rpm (revolucions per minut). Determineu el valor de la distància màxima respecte de l’eix a què pot situar-se una massa sobre la plataforma de manera que giri solidàriament amb aquesta, sense lliscar,

Read More
Juny de 2000 – Sèrie 1 – Problema 1. Selectivitat Catalunya
26 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un terreny té forma de triangle rectangle, els catets mesuren $AB = 60\ m$ i $AC = 45\ m$. En aquest terreny es pot construir una casa de planta rectangular com indica la part ombrejada de la figura següent: Voleu vendre aquest terreny i us paguen 5000 pessetes per cada metre quadrat no edificable i

Read More
Força electroestàtica entre dues càrregues
25 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Dues càrregues iguals separades entre elles $4\text{ cm}$ es fan una força de $18\text{ N}$.a. Quina serà la força que actuarà entre elles si les ajuntem fins a $2\text{ cm}$?b. I si les separem fins a $12\text{ cm}$, quina serà la força aleshores? El problema planteja la situació de dues càrregues iguals separades una distància

Read More
Energia en el moviment harmònic simple
25 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

L’amplitud en un moviment harmònic simple originat per una molla de constant recuperadora $k = 500$ N/m és de $40.0$ cm. Quina serà l’energia total de l’oscil·lador? Quant val la seva energia cinètica a l’instant en que l’elongació és de $30.0$ cm? L’energia total en un oscil·lador harmònic simple que té una amplitud $A$ ve

Read More
càlcul constant de la molla
25 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Trobeu la constant elàstica d’una molla sabent que quan se li acobla una massa de $1.00$ kg i es fa oscil·lar, ho fa amb pulsació $\omega =\sqrt{2\pi}$ rad/s. La constant elàstica d’una molla que està subjecta a un oscil·lador harmònic simple ve donada per l’expressió: $$k = m\omega^2$$ On $m$ és la massa de l’objecte

Read More