Problema d’optimització d’una porta

Problema d’optimització d’una porta
12 d'abril de 2024 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Es vol fer una porta rectangular coronada per un semicercle com el de la figura. El buit de la porta ha de tenir $16$ metres quadrats. Si és possible, determineu la base $x$ perquè el perímetre sigui mínim.

La porta està formada per un rectangle de $\text{\’area}=x\cdot h$ i mitja circumferència de diàmetre $x$, l’àrea del qual és $\dfrac{\pi\cdot\left(\frac{x}{2}\right) ^2}{2}=\dfrac{\pi\cdot x^2}{8}$

L’àrea total de la porta és $x\cdot h+\dfrac{\pi\cdot x^2}{8}$

Com ha de ser de $16$ metres quadrats:

$$\Rightarrow\hspace{5pt} x\cdot h+\dfrac{\pi\cdot x^2}{8}=16 \hspace{5pt}\Rightarrow\hspace{5pt} \boxed{8xh+\pi\cdot x^2 =128}$$

$$\Rightarrow\hspace{5pt}h=\dfrac{128}{8x}-\dfrac{\pi\cdot x^2}{8x} \hspace{5pt}\Rightarrow\hspace{5pt} \boxed{h=\ dfrac{16}{x}-\dfrac{\pi}{8}x}$$

El perímetre d’aquesta figura serà $2h+x+\dfrac{2\pi\frac{x}{2}}{2}=2h+x+\dfrac{\pi\cdot x}{2}$

$$\Rightarrow\hspace{5pt} \text{per\’imetre}=p(x)=2\cdot\left(\dfrac{16}{x}-\dfrac{\pi}{8}x\right)+ x+\dfrac{\pi\cdot x}{2}=\dfrac{32}{x}-\dfrac{\pi}{4}x+x+\dfrac{\pi\cdot x}{2}$$

$$\Rightarrow\hspace{5pt} p(x)=\dfrac{32}{x}-\dfrac{\pi}{4}x+\dfrac{\pi}{2}x+x \hspace{5pt}\Rightarrow \hspace{5pt} \boxed{p(x)=\dfrac{32}{x}+\dfrac{\pi}{4}x+x}$$

Derivem la funció perímetre per buscar el seu mínim.

$$p'(x)=\dfrac{-32}{x^2}+\dfrac{\pi}{4}+1$$

Igualem a $0$: $$\dfrac{-32}{x^2}+\dfrac{\pi}{4}+1=0 \hspace{5pt}\Rightarrow\hspace{5pt} \dfrac{\pi}{4} +1=\dfrac{32}{x^2} \hspace{5pt}\Rightarrow\hspace{5pt} \pi x^2+4x^2=128 \hspace{5pt}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\hspace{5pt} x^2\left(\pi+4\right)=128 \hspace{5pt}\Rightarrow\hspace{5pt} x^2=\dfrac{128}{\pi+4} \ hspace{5pt}\Rightarrow\hspace{5pt} x=\pm\sqrt{\dfrac{128}{\pi+4}}$$

$x$ ha de ser positiu, $\Rightarrow\hspace{5pt}x=+\sqrt{\dfrac{128}{\pi+4}}$, vegem si minimitza la funció:

$$p”(x)=\dfrac{-(-32)\cdot2x}{(x^2)^2}=\dfrac{64x}{x^4}=\dfrac{64}{x^3}$$

$p”\left(+\sqrt{\dfrac{128}{\pi+4}}\right)=\dfrac{64}{\left(+\sqrt{\dfrac{128}{\pi+4} }\right)^3}=\dfrac{+}{(+)^3}=\dfrac{+}{+}=+>0\hspace{5pt}\Rightarrow\hspace{5pt}$ és un mínim.

El valor cercat era $\boxed{x=+\sqrt{\dfrac{128}{\pi+4}}\ \text{metres}}$ $$x\approx 4,23\ \text{metres}$$.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *