Etiqueta: selectivitat

Etiqueta: selectivitat

Relació massa, radi i acceleració planeta
18 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Expliqueu la influència que tenen la massa i el radi d’un planeta en l’acceleració de la gravetat a la superfície ia la energia potencial d’una partícula propera a aquesta superfície. Imagineu que la Terra augmentés el radi al doble i la seva massa al quàdruple. quin seria el nou valor de $g$? i el nou

Read More
Problema força conservativa
17 de novembre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una força conservativa actua sobre una partícula i la desplaça, des d’un punt $1$ fins a un punt $2$, fent un treball de $50\ J$. Es demana: Sabem que el treball realitzat per una força conservativa compleix: $$W_\mathrm c=-\Delta E_\mathrm p$$ de manera que la variació de l’energia potencial és: $$\Delta E_\mathrm p=-50\ \mathrm J$$i

Read More
Física Selectivitat Catalunya
30 de maig de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

A continuació teniu els exàmens de les proves PAU a Catalunya del 2000 al 2023 de Física. Examen de Selectivitat juny 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 1999-2000 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat setembre 2000-2001 Enunciat Solució Examen de Selectivitat juny 2001-2002 Enunciat Solució Examen de Selectivitat

Read More
Problema sobre màquina tèrmica
25 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Suposem que ens diuen que s’ha construït una màquina tèrmica que treballa entre dues fonts a temperatures Tc = 25◦ C i Th = 700◦ C. També ens informen que aquesta màquina pot extreure 500 J de calor de la font calenta i fer 200 J de treball. Es demana fer els càlculs necessaris per

Read More
Problema sobre xocs
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un cos de 2 kg es mou a una velocitat de 5 m/s i un altre cos de 3 kg es mou a 2 m/s en la mateixa direcció però en sentit contrari. Quina energia es desprèn en el xoc entre tots dos cossos, si aquest és perfectament inelàstic? En un xoc perfectament inelàstic, els

Read More
Problema caiguda lliure
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Llancem cap amunt un cos de massa m amb una velocitat inicial de 15 m/s. Calculeu a quina altura arribarà Per a calcular a quina altura arribarà el cos llançat cap amunt amb una velocitat inicial de $15$ m/s, podem utilitzar les equacions del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) per a un moviment en una

Read More
Canó i projectil
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un canó de $5000$ kg dispara un projectil de $40$ kg amb una velocitat inicial horitzontal de $300$ m/s des d’un penya-segat a una altura de $60$ m sobre el nivell del mar. El canó està inicialment en repòs sobre una plataforma horitzontal fixada a terra i el coeficient de fregament entre el canó i

Read More
Problema d’optimització. Prisma recte de base quadrada
8 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considereu tots els prismes rectes de base quadrada amb un volum $V$ fixat. Anomeneu $x$ el costat de la base del prisma i $y$ la seva altura. a) Trobeu l’expressió del volum i de l’àrea total del prisma en funció de les variables $x$ i $y$. b) Comproveu que el que té àrea total mínima

Read More
Problema probabilitat condicionada
7 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En un estudi realitzat en una certa universitat, s’ha determinat que un 20% dels seus estudiants no utilitza transport públic per anar a les classes i que un 65% dels estudiants que utilitzen transport públic, també fan ús del menjador universitari. Calcula la probabilitat que seleccionant a l’atzar un estudiant en aquesta universitat, resulti ser

Read More
La variància
7 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

La variància d’unes dades és la mitjana aritmètica del quadrat de les desviacions respecte a la mitjana de la mateixa. Se simbolitza com $\sigma^2$  i es calcula aplicant la fórmula $$\sigma^2=\displaystyle \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^N (x_i-\overline{x})^2}{N}=\frac{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\ldots+(x_N-\overline{x})^2}{N}$$ que es pot simplificar com: $$\sigma^2=\displaystyle \frac{\displaystyle \sum_{i=1}^N x_i^2}{N}-\overline{x}^2=\frac{x_1^2+x_2^2+\ldots+x_N^2}{N}-\overline{x}^2$$ De la mateixa manera que per a la mitjana, no sempre serà possible

Read More