Etiqueta: selectivitat

Etiqueta: selectivitat

Problema probabilitat antivirus
18 d'abril de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un ordinador personal te operatius dos programes antivirus $A1$ i $A2$ que actuen simultàniament i de forma independent. Davant la presència d’un virus, el programa $A1$ el detecta amb una probabilitat de $0.9$ i el programa $A2$ el detecta amb una probabilitat de $0.8$. Calculeu de forma raonada: (a) La probabilitat que un virus qualsevol

Read More
optimització filferro
13 d'abril de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un filferro de 10 metres de longitud es divideix en dos trossos. Amb un es forma un triangle equilàter i amb l’altre un quadrat. Troba la longitud d’aquests trossos perquè la suma de les àrees sigui mínima. Partim el filferro en dos trossos, un de mida $x$, per al triangle, i l’altre de mida $10-x$,

Read More
Problema d’optimització d’una porta
12 d'abril de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Es vol fer una porta rectangular coronada per un semicercle com el de la figura. El buit de la porta ha de tenir $16$ metres quadrats. Si és possible, determineu la base $x$ perquè el perímetre sigui mínim. La porta està formada per un rectangle de $\text{\’area}=x\cdot h$ i mitja circumferència de diàmetre $x$, l’àrea

Read More
Asímptotes d’una funció
21 de març de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Definim una asímptota com una línia recta que pot ser horitzontal, vertical o obliqua a la qual s’aproxima una corba com a gràfica d’una determinada funció. Aquestes asímptotes solen aparèixer al haver-hi punts on la funció no estigui definida. Asímptota vertical Direm que la recta $x=a$ (on $a$ és una constant) és una asímptota vertical si es compleix alguna

Read More
Exercici càlcul d’àrea
9 de març de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Sigui $f$ la funció definida per $f(x)=\left\{\begin{array}{ccc} 2x+4 & \text{si} & x<0 \\ (x-2)^2 & \text{ si} & x\geq 0 \end{array}\right.$ a) Calcula els punts de tall de la gràfica de $f$ amb l’eix d’abscisses i esbossa la gràfica de la funció. El primer tros de la funció és una equació lineal, una línia recta,

Read More
Càlcul d’àrea. Problema 4
9 de març de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera les funcions $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ i $g:\mathbb{R}-{0}\longrightarrow\mathbb{R}$ definides per $f(x)=5-x^2$ i $g (x)=\dfrac{4}{x^2}$. Esbossa les gràfiques de les dues funcions i calcula els punts de tall entre elles. $\boxed{f(x)=5-x^2}$ és una paràbola (funció quadràtica) $\boxed{g(x)=\dfrac{4}{x^2}}$ és una hipèrbola Punts de tall: $f(x)=g(x) \Rightarrow 5-x^2=\dfrac{4}{x^2} \Rightarrow 5x^2-x^4=4 \Rightarrow x^4-5x^2+4= 0$ equació biquadrada. Sigueu $t=x^2 \Rightarrow t^2-5t+4=0 \Rightarrow

Read More
Problema sobre distribució normal i interval de confiança
6 de març de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Tiram una moneda a l’aire 100 vegades, i ha sortit 46 vegades cara i 54 vegades creu. Un estudiant creu que la moneda no esta trucada i proposa aproximar el nombre de cares que surten en 100 tirades com una variable aleatòria amb distribució normal $N$ ($\mu = 50$, $\sigma = 5$). a) Segons la

Read More
Problema distribució normal selectivitat illes balears
2 de març de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una població:– les alçades dels homes segueixen una distribució normal de mitjana $1.76$ metres i desviació típica $0.12$ metres; i– les alçades de les dones segueixen una distribució normal de mitjana $1.62$ metres i desviació típica $0.11$ metres.Es demana: a) Escollim un home a l’atzar. Quina és la probabilitat que la seva alçada sigui

Read More
Problema sistemes d’equacions. Càlcul angles d’un triangle
24 de febrer de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calcula, en graus, els tres angles d’un triangle sabent que el menor és la meitat de l’angle més gran i que la suma de l’angle més petit i l’angle més gran és el doble de l’altre angle. Siguin $A\leq B\leq C$ els tres angles del triangle. Sabem que els tres angles d’un triangle sempre sumen

Read More
Vectors. Producte escalar i vectorial
14 de febrer de 2024 General Oscar Alex Fernandez Mora

Considera els punts A(0,0,1) , B(1,0,-1) , C(0,1,-2) i D(1,2,0) Calcula el mòdul dels vectors $\vec{AB}$ i $\vec{AC}$ $$\vec{AB} = (1,0,-2)$$$$|\vec{AB}| = \sqrt{1^2+0^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$$$$\vec{AC} = (0,1,-3)$$$$|\vec{AC}| = \sqrt{0^2+1^2+(-3)^2}=\sqrt{10}$$ Els vectors $\vec{AB}$ , $\vec{AC}$ i $\vec{AD}$ són linealment independents? $$\vec{AB} = (1,0,-2) , \vec{AC} = (0,1,-3) , \vec{AD} = (1,2,-1)$$$$\left| \begin{array}{ccc}1 & 0 & 2 \\0 &

Read More