Etiqueta: matemàtiques

Etiqueta: matemàtiques

demostració equació de segon grau
16 d'octubre de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

L’equació de segon grau té la forma general: $ax^2 + bx + c = 0$, on $a$, $b$ i $c$ són constants, i $a \neq 0$. Passem per la demostració: Així que hem arribat a la fórmula quadràtica per a les arrels de l’equació de segon grau.

Read More
Màquina de Galton
30 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

La màquina de Galton, també coneguda com a màquina de quincunce o taula de Galton, és un dispositiu inventat per Sir Francis Galton en el segle XIX per il·lustrar el teorema del límit central i la distribució normal. És una eina utilitzada en estadística i probabilitat. La màquina de Galton consisteix en una taula amb

Read More
Problema sobre les passes. Distribució normal
30 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El nombre de passos realitzats pel professor Jaimito durant una hora de classe es modela amb una distribució normal de mitjana $100$ passos i desviació típica $20.5$ passos. a. Calcular la probabilitat que el professor faci més de $125$ passos durant una classe. b. Ens diuen que en el $45$% de les classes que fa

Read More
Problema dels paquets de sucre. Distribució normal
30 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El pes dels paquets de sucre en una determinada fàbrica segueix una distribució normal de mitjana 250 i desviació típica 20. Calcular: a. La probabilitat que un paquet pesi menys de 260 grams. b La probabilitat que el pes total de 25 paquets no superi els 6150 grams. a. La probabilitat que un paquet pesi

Read More
Distribució binomial. Escaquistes
26 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Dos escaquistes del mateix mestratge juguen als escacs. Què és més probable: que cadascú guanyi dues partides de quatre o tres partides de sis? (Els empats no es consideren.) Per resoldre aquest problema, podem utilitzar la distribució binomial per calcular la probabilitat de guanyar una partida, i llavors utilitzar aquesta probabilitat per calcular la probabilitat

Read More
Problema distribució normal
26 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una mostra de 1000 persones d’una determinada població, es va obtenir que la mitjana aritmètica va ser de 170 cm amb una desviació estàndard de 10 cm. Si suposem que la talla es distribueix normalment, calcula el nombre de persones que: a) mesuren menys de 160 cm b) més de 2 m. a) Per

Read More
Distribució normal. Soldats
26 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Els pesos de $2 000$ soldats presenten una distribució normal de mitjana $75$ kg i desviació típica $8$ kg. Troba la probabilitat que un soldat elegit a l’atzar malgrat: a) més de $71$ kg. b) entre $73$ i $79$ kg. c) menys de $80$ kg. d) més de $85$ kg. Podem utilitzar la distribució normal

Read More
Distribució normal. Estadi esportiu
25 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Per il·luminar el recinte d’un estadi esportiu es volen instal·lar focus. El proveïdor assegura que el temps de vida dels focus és una variable normal amb mitjana de $1.500$ hores i desviació típica de $200$ hores. a) Quina és la probabilitat que un focus escollit a l’atzar llueixi almenys $1.000$ hores? b) Si es compren

Read More
Probabilitat. Depressió
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Estudis sobre la depressió mostren que l’aplicació d’un determinat tractament millora l’estat del $72$% de les persones sobre les quals s’aplica, no produeix cap efecte en un $10$% i empitjora el estat de la resta. Si es tracta un pacient que pateix de depressió, determineu la probabilitat que empitjori. Calculeu també la probabilitat que el

Read More
Probabilitat i malalties
16 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

El 75% dels pacients d’un hospital van donar positiu per a xarampió, i el 68% positiu per a coronavirus. El percentatge de pacients que van donar positiu per a xarampió havent estat positius per a coronavirus és del 85%. Si en Joan sap que és positiu per a xarampió, quina probabilitat té de haver estat

Read More