Etiqueta: física

Etiqueta: física

Problema sobre arc i fletxes
9 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un arquer olímpic i aficionat a la física dispara una fletxa que produeix un fort soroll amb l’impacte metàl·lic de la diana. La velocitat mitja de la fletxa és de $\bf{150\ \text{m/s}}$. L’arquer escolta l’impacte exactament $\bf{1\ \text{s}}$ després de dispara l’arc. Si la velocitat del so és de $\bf{340\ \text{m/s}}$. A quina distància es

Read More
Problema de corrent altern
8 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un generador de corrent altern subministra una tensió instantània, donada per l’expressió $\boldsymbol{V(0)=100\cos(100\pi t+20º)\ (\text{V})}$, a un circuit format per una resistència $\boldsymbol{R=20\ \Omega}$, una bobina de coeficient d’autoinducció $\boldsymbol{L=10\ \text{mH}}$ i un condensador de capacitat $\boldsymbol{C=500\ \mu F}$, connectats en sèrie. Quin és el valor instantani de la intensitat? En primer lloc cal dir

Read More
Problema d’òptica: relació d’Snell
7 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un raig de llum es reflecteix i es refracta a la superfície de l’aigua de manera que el raig reflectit i el raig refractat fan un angle de $\boldsymbol{90}$º. Calcula: l’angle d’incidència, el de reflexió i el de refracció. L’índex de refracció de l’aigua és de $\boldsymbol{n=4/3}$. Amb la llei de la refracció, escriurem: \begin{equation}\boxed{\frac{\sin

Read More
Problema de camp i potencial elèctric
7 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Disposem d’una distribució de tres càrregues puntuals amb càrrega $\boldsymbol{q_1 = +25q}$, $\boldsymbol{q_2 = -81q}$ i $\boldsymbol{q_3 = +18q}$ respectivament, on el valor de $\boldsymbol{q}$ és positiu però desconegut. Les càrregues estan distribuïdes segons s’indica a la figura 1: Es demana: Calculeu el camp electrostàtic resultant al punt $\boldsymbol{P = (3a, 0)}$ (considereu $\boldsymbol{a >

Read More
Vector de Poynting de la llum emesa per una bombeta
7 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una bombeta de $100\ \text{W}$ emet llum monocromàtica blava de $7\cdot10^{14}\ \text{Hz}$ en totes direccions de manera isotròpica. Volem determinar la intensitat, els camps elèctric i magnètic i el vector de Poynting en un punt situat a $10\ \text{m}$ de la bombeta. Si se suposa que $100\ \text{W}$ s0’emeten en forma de radiació, i que

Read More
Corrent altern: teoria
7 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Corrent altern. És un corrent en què la intensitat canvia, de forma periòdica, de sentit. Aquesta intensitat és una funció sinusoïdal del temps. Com a funció periòdica, es poden definir dos conceptes: període ($T$) i freqüència ($f$). Intensitat eficaç, $I$, d’un corrent altern és el valor de la intensitat d’un corrent continu que circulant en

Read More
Problema de treball i energia
6 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Un cos de massa $\boldsymbol{m=2\ \text{kg}}$ va per un pla horitzontal. Entre el cos i el pla hi ha un coeficient de fregament $\boldsymbol{\mu=0.2}$. Quant la seva velocitat és de $\boldsymbol{4\ \text{m/s}}$, li fem una força $\boldsymbol{F=400-60x^2\ \text{N}\text{m}}$. La força actua en la mateixa direcció i sentit que la velocitat al llarg d’un tros $\boldsymbol{3\

Read More
Pressió de radiació
6 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Suposem que tenim una bombeta que emet llum amb una potència de $50\ \text{W}$, de manerauniforme en totes direccions. Quina és la intensitat de la llum i la seva pressió de radiacióa una distància de $3$ metres? Recordeu que podem aproximar la velocitat de la llum en elbuit per $v_0 = 3\cdot10^8\ \text{m/s}$. Per començar,

Read More
Problema de semi-desintegració i activitat
19 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

El Co-$\boldsymbol{60}$ és un element radioactiu anb un període de semi-desintegració de $\boldsymbol{5.27\ \mathrm{anys}}$. Es disposa inicialment d’una mostra radioactiva de Co-$\boldsymbol{60}$ de $\boldsymbol{2\ \mathrm{g}}$ de massa. Calcula: La massa de Co-$\boldsymbol{60}$ desintegrada després de $\boldsymbol{10\ \mathrm{anys}}$. El nombre de nuclis $N$ que queden sense desintegrar d’un material radioactiu passat u temps $t$, està determinat

Read More
Problema de components intrínseques
17 de maig de 2020 General Oscar Alex Fernandez Mora

Des d’una altura de $480\ \mathrm{m}$ disparem un projectil amb una velocitat inicial de $100\ \mathrm{m/s}$ i una inclinació de $30º$. Calcula l’acceleració tangencial, l’acceleració normal i el radi de curvatura de la trajectòria quan l’altura és de $360\ \mathrm{m}$. Calculem la velocitat inicial: \begin{equation}\boxed{\vec{v}_0}=(100\cos30, 100\sin30)=\boxed{(86.6, 50)\ \mathrm{m/s}}\end{equation} i els vectors de posició: \begin{equation}\boxed{\vec{r}}=\boxed{(86.6t, 480+50t-5t^2)}\end{equation}

Read More