Energia en el moviment harmònic simple

Energia en el moviment harmònic simple
25 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

L’amplitud en un moviment harmònic simple originat per una molla de constant recuperadora $k = 500$ N/m és de $40.0$ cm. Quina serà l’energia total de l’oscil·lador? Quant val la seva energia cinètica a l’instant en que l’elongació és de $30.0$ cm?

L’energia total en un oscil·lador harmònic simple que té una amplitud $A$ ve donada per l’expressió:

$$E_{tot} = \frac{1}{2}kA^2$$

On $k$ és la constant recuperadora de la molla. En aquest cas, se’ns dóna que la constant recuperadora és $k = 500\ \mathrm{N/m}$ i l’amplitud és $A = 40,0\ \mathrm{cm} = 0,4\ \mathrm{m}$. Substituint els valors en l’expressió, obtenim:

$$E_{tot} = \frac{1}{2}(500\ \mathrm{N/m})(0,4\ \mathrm{m})^2 = 40\ \mathrm{J}$$

Per tant, l’energia total de l’oscil·lador és de $40\ \mathrm{J}$.

Per trobar l’energia cinètica en un moment determinat, podem utilitzar l’expressió:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

On $m$ és la massa de l’objecte que oscil·la i $v$ és la seva velocitat. En aquest cas, suposant que la massa de l’objecte és $1\ \mathrm{kg}$ i l’elongació és de $30,0\ \mathrm{cm} = 0,3\ \mathrm{m}$, podem calcular la velocitat a partir de l’energia total i l’energia potencial:

$$E_{tot} = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

On $x$ és l’elongació de la molla. Substituint els valors, obtenim:

$$40\ \mathrm{J} = \frac{1}{2}(1\ \mathrm{kg})v^2 + \frac{1}{2}(500\ \mathrm{N/m})(0,3\ \mathrm{m})^2$$

Simplificant, obtenim:

$$v^2 = \frac{40\ \mathrm{J} – 22,5\ \mathrm{J}}{0,5\ \mathrm{kg}} = 35\ \mathrm{m^2/s^2}$$

Per tant, la velocitat en aquest moment és $v = \sqrt{35}\ \mathrm{m/s}$ i l’energia cinètica és:

$$E_c = \frac{1}{2}(1\ \mathrm{kg})(\sqrt{35}\ \mathrm{m/s})^2 = 17,5\ \mathrm{J}$$

Per tant, l’energia cinètica de l’oscil·lador en aquest moment és de $17,5\ \mathrm{J}$

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *