Etiqueta: termodinàmica

Etiqueta: termodinàmica

Problema sobre màquina tèrmica
25 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Suposem que ens diuen que s’ha construït una màquina tèrmica que treballa entre dues fonts a temperatures Tc = 25◦ C i Th = 700◦ C. També ens informen que aquesta màquina pot extreure 500 J de calor de la font calenta i fer 200 J de treball. Es demana fer els càlculs necessaris per

Read More
Una bomba accionada per un motor tèrmic
17 d'abril de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

En una instal·lació, una bomba accionada per un motor tèrmic, fa pujar un volum V = 600 m3 d’aigua fins una altura h = 3, 6 m en un temps t = 10 h de funcionament estacionari. Determineu: (a) El treball W fet per la bomba. (b) La potència hidràulica $P_h$ que desenvolupa la bomba.

Read More
Rendiment màquina tèrmica
30 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una màquina tèrmica extreu $400$ J d’una font calenta i en cedeix $150$ J a una altra font freda. Calculeu el treball que pot desenvolupar i seu rendiment. El treball que pot desenvolupar la màquina tèrmica es pot calcular utilitzant la primera llei de la termodinàmica: \begin{equation}\Delta U = Q_h – Q_c = W\end{equation} on

Read More
Calor evacuat i COPf
29 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una nevera extreu $1200$ J dels aliments que conté al seu interior per mantenir-los a $4$ °C i consumeix $800$ J de la xarxa elèctrica. Calculeu la calor que evacua a la cuina on és la nevera (que es troba a $32$ °C), i el seu COPf . Una nevera extreu $1200, \mathrm{J}$ dels aliments

Read More
Càlcul calor específica de l’or
25 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Per tal de calcular la calor especifica de l’or, posem $50$ g d’aquest element a una temperatura de $45$ ºC en $100$ g d’aigua que es troba a temperatura $10$ ºC. Després d’arribar a l’equilibri, es veu que la temperatura final és de $10.53$ ºC $Q_{Au} = -Q_{H_2O}$ $Q_{Au} = m_{Au} c_{Au} \Delta T_{Au}$ $Q_{H_2O}

Read More
Entropia d’un dau de 6 cares
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu l’entropia d’un dau de sis cares des del punt de vista de la Física estadística. Per calcular l’entropia d’un dau de sis cares, primer hem de determinar el nombre total de microestats possibles per a aquest sistema. Cada vegada que llencem el dau, podem obtenir una de les sis cares possibles, de manera que

Read More
Escala Reaumur
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

L’escala Réaumur (◦Re) assigna al punt de fusió del gel 0◦Re i al d’ebullició de l’aigua 80◦Re. Trobeu l’equivalencia entre aquesta escala i la Fahrenheit. Trobeu també si és possible, per quina temperatura aquestes dues escales mostren el mateix valor numèric. Per relacionar l’escala Réaumur amb l’escala Fahrenheit, podem fer servir la següent fórmula de

Read More
Problema d’escales de temperatura
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Trobeu per quina temperatura les escales centígrada i Fahrenheit mostren el mateix valor numèric. Per trobar la temperatura en la qual les escales centígrada i Fahrenheit mostren el mateix valor numèric, podem fer servir la següent equació de conversió entre les dues escales: $$ F = \frac{9}{5}C + 32 $$ On F representa la temperatura

Read More
Calorimetria
16 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu la calor total necess`aria per convertir 3 kg de gel a −15 ◦C a vapor d’aigua a 170 ◦C. Totes les dades necess`aries les podeu trobar al llarg del tema, nom´es cal afegir Cevapor = 1840 J/(kg◦C) Lvvapor = 2264300 J/(kg◦C). $$ Q_1 = 3 \mathrm{kg} \cdot 2{,}05 \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg\cdot K}} \cdot 15 \mathrm{K} =

Read More
Problema sobre càlcul variació específica de l’entropia
7 de març de 2021 General Oscar Alex Fernandez Mora

Trobar la variació específica d’entropia per l’aigua quan es calenta a pressió atmosfèrica constant, des de $-18º C$ fins a $150º C$. Dades: $C_{p_{gel}}=0.5\ \text{cal/g · K}$, $C_{p_{aigua}}=1.0\ \text{cal/g · K}$, $C_{p_{vapor d’aigua}}=0.47\ \text{cal/g · K}$, calor de fusió del gel $l_{f_{gel}}=80\ \text{cal/}$ i calor de vaporització de l’aigua $l_{v_{aigua}}=80\ \text{cal/g}$ \begin{equation}-18º C_{gel} \longrightarrow0º C_{gel}

Read More