Càlcul del radi d’Schwarzschild de la Terra

Càlcul del radi d’Schwarzschild de la Terra
22 de febrer de 2023 No hi ha comentaris General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu el radi d’Schwarzschild de la Terra.

El radi d’Schwarzschild és el radi d’un objecte massiu a partir del qual, si la seva massa s’aconsegueix concentrar en un volum inferior a aquest radi, es forma un forat negre. Aquest radi es calcula utilitzant la fórmula:

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

on $G$ és la constant de gravitació universal de Newton, $M$ és la massa de l’objecte i $c$ és la velocitat de la llum.

Per calcular el radi d’Schwarzschild de la Terra, hem de substituir els valors numèrics corresponents:

$G = 6.6743 \times 10^{-11}$ m$^3$ kg$^{-1}$ s$^{-2}$
$M = 5.9722 \times 10^{24}$ kg
$c = 2.9979 \times 10^8$ m/s
Per tant, el radi d’Schwarzschild de la Terra és:

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} = \frac{2 \cdot 6.6743 \times 10^{-11} \cdot 5.9722 \times 10^{24}}{(2.9979 \times 10^8)^2} \approx 8.8707 \text{ mm}$$

Això significa que si la Terra es comprimís fins a un radi de menys de 8.8707 mm, es formaria un forat negre. És important destacar que això és purament teòric i que no hi ha cap procés conegut que pugui comprimir la Terra fins a aquesta mida extrema.

Tags
Sobre l'autor
Oscar Alex Fernandez Mora Etern estudiant de la Rússia tsarista. Gran aficionat als destil·lats i als fermentats. Malaltís de llibres de la MIR i entusiasta del #LaTeX. Soci de l’ACBC. Important actiu del projecte Campana de Gauss

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *