Etiqueta: electrotècnia

Etiqueta: electrotècnia

Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per 7 LEDs connectats en sèrie
10 de maig de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada basada en díodes emissors de llum (LEDs) està formada per $7$ LEDs connectats en sèrie. El fabricant dels LEDs informa que la caiguda de tensió entre l’ànode i el càtode de cada un dels LEDs es pot considerar constant en tot el rang de funcionament i que val $U_{a-c} = 1,5$ V. Es

Read More
potència i dissipacio energia
10 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calculeu quina pèrdua de potència i quantitat de calor, en calories, desenvolupen els conductors d’una línia de Cu de $50$ m de llargada i $16$ mm$^ 2$ de secció per la qual circula un corrent de $60$ A durant $12$ h. Per resoldre aquest problema, utilitzem la llei de Joule, que relaciona la potència dissipada

Read More
Tensió genera dinamo
1 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Quina tensió genera una dinamo que treballa a $630$ min$^{-1}$ si a la seva velocitat nominal de $1350$ min$^{-1}$ la FEM generada és de $800$ V? La fórmula per calcular la tensió generada per una dinamo és: $$ V = \frac{FEM \cdot n}{N} $$ On: $$ V = \frac{800 \cdot 630}{1350} = 373.33 \ \mathrm{V}

Read More
inductància i reluctància
1 de març de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una inductància sense entreferro es realitza amb un debanat de $200$ voltes sobre un nucli de reluctància de $2\cdot10^6$ A/Wb. Quin és el valor de la inductància? El valor d’una inductància es pot calcular amb la següent fórmula: $$L = \frac{N^2}{R}$$ on $L$ és la inductància en henrys, $N$ és el nombre de voltes del

Read More
energia resistència calefactora
28 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Quina quantitat de calor produirà un escalfador d’immersióde $40$ V de resistència interna en un minut, si es connecta a $230$ V? Per calcular la quantitat de calor produïda per un escalfador d’immersió, necessitem saber la potència del dispositiu, que es pot calcular usant la llei d’Ohm: $$ P = \frac{V^2}{R} $$ On P és

Read More
intensitat corrent, resistència i potència
28 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Una làmpada elèctrica de $60$ W està connectada a $230$ V. Calcula la intensitat del corrent que circula, la resistència del fi lament i el seu consum en una hora. Per calcular la intensitat del corrent que circula per la làmpada elèctrica de 60 W connectada a 230 V, utilitzem la llei d’Ohm: $$I =

Read More
Intensitat de corrent
27 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Calcula la intensitat de corrent que circula per un circuit si en $4$ h i $30$ min hi han passat $48600\ C$. La intensitat de corrent elèctric es defineix com la quantitat de càrrega que passa per un punt del circuit en una unitat de temps, i es mesura en amperis (A). Podem utilitzar la

Read More
Càlcul del camp elèctric d’una càrrega puntual
27 de febrer de 2023 General Oscar Alex Fernandez Mora

Quina és la intensitat de camp elèctric en un punt determinat si una càrrega de $2.5$ mC situada en aquest punt està sotmesa a una força $F = 0.325$ N? La llei de Coulomb estableix que la força electrostàtica entre dues càrregues puntuals és proporcional al producte de les càrregues i inversament proporcional al quadrat

Read More